-- Weglot.

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. In het licht van de nieuwe Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (de 'General Data Protection Regulation', vooral bekend als de 'GDPR') willen wij de bezoekers van onze website daarom op een transparante manier informeren over zijn of haar rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld.

Tribeloo verbindt zich ertoe de privacy te respecteren van de personen met wie wij interageren. De gegevens blijven immers van u! In dat opzicht hebben wij dit Privacybeleid opgesteld om te beschrijven hoe wij de persoonlijke gegevens van de personen die onze website bezoeken en die geïnteresseerd zijn in onze diensten, verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Door de website te gebruiken, bevestigt u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Wij delen dit Privacybeleid ook mee op elk contactformulier en vragen u te bevestigen dat u het beleid hebt gelezen en begrepen voordat de gegevens kunnen worden ingediend.

Voor elke vraag betreffende de verzameling of verwerking van uw persoonsgegevens, of voor elk verzoek om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u ons steeds schriftelijk contacteren op het hieronder vermelde adres, via e-mail (info@tribeloo.com).

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Tribeloo nv, met maatschappelijke zetel te Kardinaal Mercierlaan 93, 3001 Heverlee, België, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0744.393.737 (hierna: 'Tribeloo', 'wij', 'onze', 'ons'), is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de website (tribeloo.com) van Tribeloo.

Wees ervan bewust dat Tribeloo alleen de gegevensbeheerder is voor de verwerking van persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden, zoals de verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten in verband met verkoop, dienstverlening, facturering, relatiebeheer en direct marketing.

Bent u daarentegen gebruiker van onze diensten of SAAS-oplossingen via een van onze klanten, dan is onze klant de 'gegevensbeheerder' en treedt Tribeloo op als 'gegevensverwerker' van onze klant. In dat geval is onze klant degene die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de verwerking van persoonsgegevens via onze diensten.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het volstaat dat de gegevens ons in staat stellen een (direct of indirect) verband te leggen tussen een of meer gegevenselementen en een natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens omvatten geen anonieme of niet-persoonlijke gegevens (d.w.z. informatie die niet kan worden geassocieerd met of getraceerd naar een specifieke persoon). Door uw gebruik van de website stemt u in elk geval in met de verwerking en het gebruik van anonieme en niet-persoonlijke gegevens die niet meer identificeerbaar zijn.

3. Welke (categorieën van) persoonsgegevens verwerken wij?

De website van Tribeloo geeft informatie over de diensten van Tribeloo en biedt u de mogelijkheid om contact op te nemen met Tribeloo. U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of enige informatie over uzelf te verstrekken. Daarnaast verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u, afhankelijk van uw kwalificatie (bezoeker van website/gebruiker van diensten/bedrijfscontactpersoon/bezoeker geregistreerd in onze diensten), aan onze website verstrekt, zoals uw naam, bedrijfsnaam, zakelijk/werkelijk e-mailadres, taalvoorkeur, geografische locatie, IP-adres, besturingssysteem, browsertype, financiële informatie (uitsluitend bij aankoop van een abonnement), en alle andere contact- of andere informatie die u verkiest te verstrekken door:

- het gebruik van de contactformulieren op deze website;
- het gebruik laten maken van eventuele andere functionaliteiten die op onze website worden aangeboden;
- het corresponderen met een vertegenwoordiger van Tribeloo via e-mail met behulp van de daarvoor gecreëerde hyperlinks;
- het abonneren op de diensten van Tribeloo.

4. Waarom verwerken wij persoonsgegevens en op welke rechtsgrondslag?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover nodig voor de beoogde doeleinden. In essentie verwerkt Tribeloo uw persoonsgegevens voor een overkoepelend doel: wij willen de beste gepersonaliseerde ervaring bieden bij het bezoeken van onze website en het gebruik van onze applicaties.

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

- om de goede technische werking van onze website en diensten te verzekeren en te verbeteren;
- om u op een veilige, doeltreffende en gebruikersgerelateerde manier toegang te verlenen tot de applicatie;
- om het verkoopproces op te volgen (communicatie van honorariumoffertes en facturen);
- om onze klantenrelaties te beheren;
- om contact met u op te nemen indien u via het contactformulier (chatroom van de website) heeft verzocht om contact met u op te nemen;
- om eventuele klachten in verband met onze producten of diensten te behandelen en om service na verkoop te verlenen;
- om u (gepersonaliseerde) marketing-, reclame- en promotieberichten en andere informatie te sturen die voor u van belang kan zijn, in verband met de producten, diensten en evenementen van Tribeloo. U kunt zich uitschrijven of afmelden voor het ontvangen van deze communicatie via de link in de marketingcorrespondentie.

De meeste van de bovengenoemde verwerkingsactiviteiten zijn ofwel noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om de vereiste precontractuele maatregelen uit te voeren, ofwel gerechtvaardigd op basis van onze legitieme belangen, zoals het opbouwen en beheren van onze klant- en contractuele relaties. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor zover dit wettelijk verplicht is. Wij zullen u echter geen direct marketing toesturen zonder toestemming wanneer die toestemming vereist is.

5. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en waar zijn ze toegankelijk?

Bij Tribeloo vinden we wederzijds vertrouwen erg belangrijk. Daarom verzekeren wij u dat wij uw persoonlijke gegevens enkel verwerken voor intern gebruik: enkel onze werknemers, agenten, beheerders of managers hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens, voor zover nodig voor het realiseren van de beoogde doeleinden, hierboven vermeld. Wij verhuren noch verkopen uw persoonsgegevens of die van uw bezoekers in een vorm die het mogelijk maakt personen te identificeren, aan wie dan ook voor gebruik voor hun eigen doeleinden. Wij kunnen statistische rapporten over het gebruik van onze website en diensten delen met derden, maar deze rapporten zullen geen informatie bevatten die het mogelijk maakt een individu te identificeren.

Tribeloo maakt gebruik van een aantal gegevensverwerkers die uw gegevens verzamelen, opslaan en verwerken. Deze gegevensverwerkers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de persoonsgegevens namens Tribeloo verwerken. Wij hebben onze verwerkers zorgvuldig geselecteerd. De geselecteerde verwerkers bieden alle passende garanties met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze vertrouwde en gerenommeerde derde verwerkers voor de volgende doeleinden:

- hosting van ons klantrelatiebeheersysteem;
- het mogelijk maken van betalingen;
- het mogelijk maken van gebruikersondersteuningsfunctionaliteiten, zoals chatrooms op de website;
- het mogelijk maken van bezoek- en gebruiksanalyses.

Wij hebben deze externe dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en controleren ze regelmatig om ervoor te zorgen dat uw privacy gewaarborgd blijft. Al deze externe verwerkers zijn contractueel door ons gebonden om uw informatie vertrouwelijk te behandelen. Alle informatie die aan externe verwerkers wordt verstrekt, wordt door hen uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de dienst die zij voor ons verlenen.

Wij geven uw gegevens niet door aan andere derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of op basis van een gerechtelijk of administratief bevel of instructie van een bevoegde autoriteit of instelling.

Om onze activiteiten verder te ontwikkelen, kunnen wij de bedrijfsstructuur van Tribeloo wijzigen door haar rechtsvorm te veranderen. We kunnen ook dochterondernemingen, divisies of onderdelen van het bedrijf oprichten, verkopen of kopen. Bij dergelijke transacties worden klantgegevens samen met het over te dragen bedrijfsonderdeel doorgegeven. Telkens wanneer persoonsgegevens worden overgedragen aan derden in de voorgeschreven mate, zal Tribeloo ervoor zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met dit Privacybeleid en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Tribeloo is een Belgisch bedrijf, maar opereert wereldwijd. Het is dus mogelijk dat de gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij zullen dit alleen doen in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving, door ervoor te zorgen dat passende beschermingsmaatregelen worden genomen, zoals de ontvangende partij die gecertificeerd is volgens het EU-VS Privacy Shield of gebonden is aan EU-modelcontracten, die passende waarborgen bieden voor deze overdracht.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Behalve indien anders toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving of wettelijke vereisten, bewaren wij persoonsgegevens slechts zolang als naar onze mening nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld (met inbegrip van het doel om diensten aan u te verlenen, het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of andere rapportageverplichtingen of -vereisten). Als wij optreden als gegevensverwerker, moeten wij handelen naar de instructies van onze klant met betrekking tot het bewaren van gegevens.

In elk geval en tenzij anders vereist door de wet, zullen alle persoonlijke gegevens die zijn verkregen en verwerkt voor commerciële of marketingdoeleinden worden verwijderd 5 jaar na het laatste contact met u.

7. Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Artikel 22 van de GDPR bepaalt dat personen het recht hebben niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor hen rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hen anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Tribeloo maakt geen gebruik van dergelijke geautomatiseerde besluitvorming.

8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Op grond van de GDPR heeft elk individu, in uw hoedanigheid van betrokkene, de volgende rechten:

- het recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
- het recht op rectificatie en correctie van uw persoonsgegevens;
- het recht om uw persoonsgegevens te wissen (het zogenaamde "recht om vergeten te worden");
- het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
- het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens;
- het recht op dataportabiliteit;
- het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

De uitoefening van deze rechten kan onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden en uitzonderingen zoals voorzien in de GDPR. In ieder geval heeft u altijd het absolute recht om bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Elk verzoek om deze rechten uit te oefenen dient schriftelijk aan Tribeloo nv, te Kardinaal Mercierlaan 93, B-3001 Heverlee, België, of via e-mail op info@tribeloo.com te worden bezorgd. Binnen de kortst mogelijke redelijke termijn zullen wij u de nodige informatie verstrekken en/of de maatregelen die naar aanleiding van uw verzoek zijn genomen. In elk geval streven wij ernaar om binnen één maand na ontvangst van uw verzoek te antwoorden, wat kan worden verlengd tot twee maanden in geval van zeer complexe of een groot aantal verzoeken.

Voor zover wij ons baseren op uw toestemming als rechtsgrondslag voor onze verwerkingsactiviteiten, hebt u altijd het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking ervan is gegeven.

9. Hoe gebruiken wij cookies?

Tribeloo maakt, net als veel andere websites, gebruik van cookies. Voor meer uitleg over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

10. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Tribeloo streeft ernaar fysieke, technische en procedurele waarborgen te handhaven die nodig zijn om de persoonsgegevens in kwestie te beschermen. Deze waarborgen zijn bedoeld om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofde toegang, kopiëren, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Momenteel biedt Tribeloo - onder andere - het gebruik van een beveiligde server en wordt alle verstrekte informatie verzonden via Secure Socket Layer (SSL) technologie, om alleen toegankelijk te zijn voor degenen die geautoriseerd zijn met speciale toegangsrechten.

Helaas kan niet worden gegarandeerd dat gegevensoverdracht via het internet 100% veilig is. Hoewel deze website ernaar streeft uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. Zodra deze website uw transmissie ontvangt, leveren wij commercieel redelijke inspanningen om de veiligheid ervan op onze systemen te garanderen.

11. Updates

Door onze website te gebruiken, gaan wij ervan uit dat u de informatie over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens, zoals uitgelegd in dit Privacybeleid, hebt gelezen en begrepen.

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u aan te vullen of te wijzigen. Als wij dit Privacybeleid wijzigen, zullen wij u een kopie van de nieuwe versie verschaffen door de nieuwe versie op onze website te plaatsen. De vernieuwing van dit Privacybeleid zal niet leiden tot een verlaging van het beschermingsniveau van uw persoonsgegevens. Lees ons Privacybeleid regelmatig door om er zeker van te zijn dat u de laatste versie hebt gelezen en dat u begrijpt wat wij met uw persoonsgegevens doen. Als u de website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen in deze voorwaarden, betekent dit dat u instemt met deze wijzigingen.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor meer informatie over ons privacybeleid en/of om te vragen welke persoonlijke gegevens wij over u bewaren, via info@tribeloo.com.

Algemene voorwaarden Privacybeleid