-- Weglot.

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze Algemene voorwaarden, evenals Tribeloo's privacybeleid & cookieverklaring en de Overeenkomst inzake gegevensverwerking volledig en zorgvuldig door voordat u een van de diensten gebruikt. Hierin staan de juridisch bindende voorwaarden die de toegang tot en het gebruik van de Diensten regelen. Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen met info@tribeloo.com.

Merk op dat als u zich aanmeldt voor een Tribeloo cloud-product met behulp van een e-mailadres van uw werkgever of een andere entiteit, dan (a) wordt u geacht die partij te vertegenwoordigen, (b) zal uw klik om te accepteren uw werkgever of die entiteit binden aan deze voorwaarden, en (c) zal het woord "klant" in deze voorwaarden verwijzen naar uw werkgever of die entiteit.

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop u voor het eerst op "Ik ga akkoord" (of een vergelijkbare knop of selectievakje) klikt of een Tribeloo Cloud-product gebruikt of betreedt, afhankelijk van welke datum eerder valt (de "Ingangsdatum"). Deze Voorwaarden hoeven niet te worden ondertekend om bindend te zijn. U geeft uw instemming met deze Voorwaarden aan door op "Ik ga akkoord" (of een soortgelijke knop of selectievakje) te klikken op het moment dat u zich registreert voor een Tribeloo Cloud-product, een Tribeloo Cloud-productaccount aanmaakt of een Bestelling plaatst. Voor gratis producten (inclusief Gratis Proefversie en Gratis Versie) geeft u ook aan dat u instemt met deze Voorwaarden door het toepasselijke gratis product te openen of te gebruiken.

Als u niet de wettelijke bevoegdheid heeft om uw werkgever of de toepasselijke entiteit te binden, klik dan niet op "Ik ga akkoord" (of een soortgelijke knop of selectievakje) dat aan u wordt gepresenteerd.

1. Definities

In deze Voorwaarden hebben de volgende bewoordingen met een hoofdletter de volgende betekenis:

- "Beheerder Gebruiker": de persoon of personen die door de Klant zijn aangewezen om de account van de Klant te beheren, die specifieke beheerdersfunctionaliteiten heeft, zoals de mogelijkheid om Gebruikers aan te maken, hun rechten te definiëren en instellingen te wijzigen.
- "Overeenkomst": de contractuele relatie tussen de Klant en Tribeloo voor de levering van de Diensten, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, de Gegevensverwerkingsovereenkomst ("DPA"), het privacy- en cookiebeleid en alle aanvullende beleidsregels die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen, en alle variaties daarop of wijzigingen daarvan.
- "Werkdag": Elke dag behalve zaterdag, zondag en feestdagen in België.
- "Klant": elke rechtspersoon die een account opent om een Dienst van Tribeloo te ontvangen.
- "Klantgegevens": alle inhoud, gegevens en informatie die door de Klant worden verstrekt in het kader van het gebruik van de Diensten.
- "Klantenabonnement": het door de Klant gekozen plan dat alle of een deel van de Diensten omvat.
- "Eerste termijn": De eerste termijn van de Overeenkomst zoals gekozen door de Klant bij het abonneren op de Diensten.
- "Intellectuele Eigendomsrechten": alle auteursrechten, octrooien, databankrechten, vertrouwelijke informatie, merkrechten, modelrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd), met inbegrip van technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten, al dan niet octrooieerbaar; aanvragen voor registratie, en het recht om registratie aan te vragen, voor een van deze rechten; en alle andere intellectuele eigendomsrechten en gelijkwaardige of soortgelijke vormen van bescherming die waar ook ter wereld bestaan.
- "Locatie": het fysieke adres dat gekoppeld is aan de door de Klant geopende rekening, waar de Klant gemachtigd is de Diensten te gebruiken.
- "Gratis producten": alle Tribeloo Cloud Producten die u gratis worden aangeboden, inclusief gratis accounts en proefgebruik
- "Diensten": alle web- en mobiele applicaties die Tribeloo levert in de vorm van Software-as-a-Service (SaaS) die online beschikbaar zijn via de Site, en de onderliggende servers en software die worden gebruikt om dergelijke applicaties te leveren. Een gedetailleerde beschrijving van de Diensten is te vinden op tribeloo.com.
- "Site": De website van Tribeloo op https://tribeloo.com of https://app.tribeloo.com.
- "Tribeloo": Tribeloo SA/NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kardinaal Mercierlaan 93, B-3001 Leuven, België, Rechtspersonenregister Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0744.393.737.
- "Proefperiode": zoals gedefinieerd in paragraaf 3.3.1.
- "Termijn": Totale duur van de Overeenkomst tussen de Partijen, met inbegrip van, in voorkomend geval, opeenvolgende verlengingen. "Gebruiker": elke natuurlijke persoon die gemachtigd is om de Diensten te gebruiken in naam van de Klant. "Hulpmiddel": elk type ruimte (bv. bureau of vergaderzaal), materiaal of ander goed dat door een Gebruiker kan worden gereserveerd.

2. Bindende overeenkomst

2.1 Aanvaarding van de voorwaarden

2.1.1. Tribeloo levert haar Diensten onder voorbehoud van aanvaarding door de Klant van de Overeenkomst. Door een account te openen bij Tribeloo via de Site, erkent de Klant dat hij deze Overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn door deze Overeenkomst. Indien een persoon deze Overeenkomst ondertekent namens een bedrijf of rechtspersoon, garandeert deze persoon dat hij/zij de bevoegdheid heeft om het bedrijf of enige andere rechtspersoon of filiaal die hij/zij vertegenwoordigt te binden.

2.1.2. Indien de Klant zich inschrijft voor een Proefperiode, is deze Overeenkomst ook van toepassing op de Proefperiode.

2.2 Wijzigingen van de voorwaarden

2.2.1. Tribeloo behoudt zich het recht voor de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken eenzijdig te herzien of bij te werken. Kleine herzieningen of updates worden gewoon gepubliceerd op de website van Tribeloo. Significante wijzigingen zullen door Tribeloo aan de Klant worden meegedeeld via een kennisgeving op de website, e-mail of een andere vorm van communicatie. Wijzigingen gelden veertien (14) werkdagen na publicatie of kennisgeving indien van toepassing. Als de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft hij het recht om te stoppen met het gebruik van de Diensten en zijn account kosteloos op te zeggen binnen veertien (14) werkdagen nadat de nieuwe voorwaarden zijn gepubliceerd of meegedeeld, indien van toepassing. In dat geval heeft de Klant recht op een pro rata terugbetaling van de reeds betaalde maandelijkse of jaarlijkse vergoeding.

2.2.2. De Klant begrijpt en stemt ermee in dat zijn voortgezette gebruik van de Diensten veertien werkdagen na de bekendmaking, of kennisgeving indien van toepassing, van wijzigingen in de Overeenkomst, betekent dat hij deze wijzigingen aanvaardt. In geen geval zal het voortgezette gebruik van de Diensten door de Klant worden opgevat als voortzetting onder de oude voorwaarden van de Overeenkomst.

2.2.3. Producten zonder kosten. U moet de wijzigingen aanvaarden om de No-Charge Producten te kunnen blijven gebruiken. Indien u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, is uw exclusieve remedie het staken van het gebruik van de No-Charge Producten.

3. Verrichten van de diensten

3.1 Gebruik van de diensten

3.1.1. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst verleent Tribeloo de Klant en de Gebruikers hierbij een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Diensten die zijn opgenomen in het toepasselijke Klantabonnement in overeenstemming met deze Overeenkomst. Vanaf en na de datum van een dergelijke aankoop en voor de resterende duur van de looptijd van deze Overeenkomst, verleent Tribeloo hierbij ook aan de Klant en de Gebruikers een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van, in overeenstemming met deze Overeenkomst, alle aanvullende Diensten die door de Klant worden gekocht, tegen een extra vergoeding, gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.

3.1.2. De Klant is er verantwoordelijk voor dat zijn gebruik van de Diensten in overeenstemming is met deze Overeenkomst.

3.1.3. Het recht om de in artikel 3.1.1 beschreven Diensten te gebruiken wordt verleend met inachtneming van de beperkingen ten aanzien van het aantal Gebruikers, Hulpmiddelen, functionaliteiten en/of transacties die aan het toepasselijke Klantabonnement zijn verbonden, zoals beschreven op de Site. Het wordt uitsluitend verleend om de Klant en Gebruikers in staat te stellen de Diensten te openen en te gebruiken voor de eigen wettige interne bedrijfsdoeleinden van de Klant. Tenzij schriftelijk anders vermeld, kan het recht op gebruik van de diensten beschreven in paragraaf 3.1.1. niet worden overgedragen of in sublicentie worden gegeven aan een derde partij, geheel of gedeeltelijk, zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van Tribeloo.

3.1.4. Behalve de gebruiksrechten en andere rechten die hierin uitdrukkelijk worden verleend, worden geen andere rechten verleend aan de Klant of een Gebruiker. De Klant erkent uitdrukkelijk dat de toegang tot of het gebruik van een Dienst geen overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht aan de Klant of een Gebruiker impliceert. Alle Intellectuele Eigendomsrechten en alle afgeleide rechten met betrekking tot de Site en de Diensten blijven voorbehouden aan Tribeloo of haar licentiegevers.

3.2 Registratieprocedure

3.2.1. Om zich aan te melden voor een Dienst, vereist Tribeloo dat de Klant zich registreert op de Site. Wanneer de Klant zich registreert, wordt een klantaccount geopend en moet de Klant zijn gebruikelijke factureringsgegevens opgeven, zoals naam en factuuradres, en een abonnement en een betalingsfrequentie selecteren. Afhankelijk van het gekozen Abonnement en de betalingsfrequentie kan ook een creditcardnummer worden gevraagd. De Klant verbindt zich ertoe nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken bij de registratie en deze informatie up-to-date te houden. Tribeloo heeft het recht om het account van de Klant op te schorten of te beëindigen en om enig en/of al het huidige of toekomstige gebruik van de Dienst (of een deel daarvan) te weigeren, indien enige informatie onwaar, onnauwkeurig, niet up-to-date of onvolledig is.

3.2.2. De Klant en zijn Gebruikers registreren en loggen in met een geldig e-mailadres en een wachtwoord voor authenticatie (de "Inloggegevens van de Klant"). De Klant blijft verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de Klant Login Gegevens. De Klant is volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op zijn account plaatsvinden.

3.3 Gratis proefperiode

3.3.1. De Klant heeft het recht om (slechts) één (1) gratis proefperiode aan te vragen om de kenmerken en functionaliteiten van de Diensten te ervaren alvorens een aankoopbeslissing te nemen (de "Proefperiode"). Als de Klant zijn account aan het einde van de Proefperiode verlengt, komt de Klant niet in aanmerking voor een nieuwe gratis Proefperiode. Als Tribeloo ontdekt dat de Klant zich meerdere malen heeft ingeschreven voor Proefperiodes, behoudt Tribeloo zich het recht voor om naar eigen goeddunken een van de klantaccounts van de Klant te beperken of te beëindigen en/of alle huidige of toekomstige gebruik van de Dienst (of een deel daarvan) te weigeren.

3.3.2. Tijdens de Proefperiode stelt Tribeloo haar Diensten beschikbaar aan de Klant met volledige toegang tot alle functionaliteiten vermeld in het Klantabonnement en volledige ondersteuning. Voor Diensten die tijdens de Proefperiode worden gebruikt, gaat Tribeloo geen bindende toezeggingen, verplichtingen, verklaringen of garanties aan in verband met de Diensten, aangezien de Diensten tijdens de Proefperiode "as is" en "as available" worden geleverd.

3.3.3. De Proefperiode gaat in vanaf de aanmaak van een klantenaccount, die wordt bevestigd door een goedkeuring die Tribeloo stuurt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Proefperiode is dertig (30) dagen geldig, tenzij het gebruik van de Dienst door de Klant eerder wordt beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst. Zodra de Proefperiode afloopt, wordt de toegang van de Klant onmiddellijk beëindigd, behalve als het Klantabonnement wordt geopend.

3.3.4. Niettegenstaande het voorgaande heeft Tribeloo het recht om de voorwaarden van de Proefperiode te wijzigen of om deze op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving volledig stop te zetten, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer Tribeloo van mening is dat de Klant een Proefperiode aanvraagt niet om een aankoopbeslissing te nemen, maar voor een ander (onrechtmatig) doel, zoals om in plaats daarvan industriële spionage te plegen.

3.4. Producten zonder kosten

Wij kunnen u bepaalde Tribeloo Cloud Producten gratis aanbieden, waaronder gratis accounts en proefgebruik (gezamenlijk "Producten zonder kosten"). Uw gebruik van No-Charge Producten is onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden die wij specificeren en is alleen toegestaan gedurende de Abonnementstermijn die wij aanwijzen (of, indien niet aangewezen, tot beëindiging in overeenstemming met deze Voorwaarden). De voorwaarden van deze Voorwaarden met betrekking tot Cloud Producten zijn volledig van toepassing op Producten zonder kosten. Wij kunnen uw recht om Producten zonder kosten te gebruiken te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken wijzigen of beëindigen, zonder aansprakelijkheid jegens u. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle verplichtingen of aansprakelijkheden met betrekking tot Producten zonder kosten af, met inbegrip van eventuele ondersteunings-, garantie- en vrijwaringsverplichtingen. Niettegenstaande iets anders in deze voorwaarden is onze maximale totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot gratis producten us$100.

4. Eisen inzake de kwaliteit van de dienstverlening

Het leveren van een goede kwaliteit van dienstverlening (QoS) staat centraal in de Servicedoelstellingen van Tribeloo. QoS wordt gemeten aan de hand van technische specificaties die de kwaliteit van de Dienst specificeren met kenmerken als beschikbaarheid en goede prestaties (4.1), beveiliging (4.2) en bruikbaarheid (4.3). Tribeloo verklaart en garandeert aan de Klant dat (i) het de ervaring en het vermogen heeft om de vereiste Diensten uit te voeren; (ii) het de Diensten zal uitvoeren op een professionele, competente en tijdige manier, in overeenstemming met de industriestandaarden en met de voorwaarden zoals hierin opgenomen; (iii) zij alle noodzakelijke licenties, toestemmingen en machtigingen heeft en zal behouden die nodig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en anderszins zal voldoen aan de toepasselijke wetgeving bij het verlenen van de Diensten; (iv) zij bevoegd is om de rechten te verlenen en de verplichtingen aan te gaan van de voorwaarden in deze Overeenkomst en (v) de Diensten geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden.

4.1. Beschikbaarheid en goede prestaties

4.1.1. Het doel van Tribeloo is om de Klant continue beschikbaarheid van de Diensten en de Site en een hoog prestatieniveau daarvan te bieden. Tribeloo zal commercieel redelijke inspanningen leveren om alle materiële gebreken, defecten en fouten in de werking of de functionaliteit van de Diensten op kosten van Tribeloo zo snel mogelijk nadat Tribeloo door de Klant op de hoogte is gesteld, te corrigeren.

4.1.2. Tribeloo zal alle commercieel redelijke inspanningen leveren, die niet minder zijn dan de geaccepteerde industriële normen, om haar Diensten beschikbaar te stellen aan de Klant met een Maandelijkse Uptime Percentage van ten minste 99% tijdens een bepaalde maandelijkse factureringscyclus (de "Serviceverplichting").

Het "Maandelijkse Uptimepercentage" wordt berekend door het totale aantal minuten in een kalendermaand min het aantal minuten Downtime in de gegeven kalendermaand te nemen, alles gedeeld door het totale aantal minuten in die kalendermaand. De tijd dat de Diensten niet beschikbaar zijn, kwalificeert als "Downtime", die aanleiding geeft tot servicekrediet. Downtime omvat niet (i) geplande Downtime (voor onderhoud en upgrades die vooraf aan Beheerdersgebruikers worden gemeld), (ii) onbeschikbaarheid van de Dienst als gevolg van overmacht, (iii) gebrek aan toegang dat te wijten is aan het onjuiste gebruik van de Dienst door de Klant, en (iv) onbeschikbaarheid van de Dienst die het gevolg is van het handelen of nalaten van de Klant of de diensten, hardware, software of het netwerk van derden van de Klant, met inbegrip van maar niet beperkt tot problemen als gevolg van onvoldoende bandbreedte.

Tribeloo zal de Beheerder Gebruiker op de hoogte stellen in geval van geplande Downtime die een aanzienlijke impact kan hebben op Gebruikers.

4.1.3. Als Tribeloo zijn Serviceverplichting in een bepaalde kalendermaand niet nakomt, komt de Klant in aanmerking voor Servicecredits (voor de Downtime van de Klant tijdens die kalendermaand) op toekomstige factureringscycli. Deze Service Credits zijn het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Klant met betrekking tot het niet nakomen van de Serviceverplichting.

4.1.4. De claim voor Service Credits ingediend bij Tribeloo moet bevatten (i) een gedetailleerde beschrijving van het incident; (ii) informatie over de duur van de Downtime; en (iii) beschrijvingen van de pogingen van de Klant om het incident op te lossen op het moment van optreden. Tribeloo moet de claim en alle vereiste informatie ontvangen binnen dertig (30) kalenderdagen na de dag waarop het incident zich heeft voorgedaan. Tribeloo zal alle informatie die redelijkerwijs beschikbaar is evalueren en te goeder trouw beoordelen of er Service Credits verschuldigd zijn. Als Tribeloo bepaalt dat er Service Credits verschuldigd zijn aan de Klant, zal Tribeloo deze bij de volgende factureringsperiode uitgeven. Service Credits worden niet contant betaald of teruggestort op creditcards. Als Tribeloo bepaalt dat Service Credits niet verschuldigd zijn aan de Klant, zal Tribeloo de reden voor deze beslissing binnen een maand aan de Klant meedelen. Service Credits worden berekend als een percentage van de totale kosten betaald door de Klant (exclusief eenmalige betalingen) voor de maandelijkse factureringscyclus waarin de Downtime plaatsvond, in overeenstemming met de onderstaande tabel:

Maandelijks uptime percentage
Dienstkredietpercentage

Minder dan 99% maar gelijk aan of groter dan 95%

10%

Minder dan 95%

30%

De Dienst is slechts volledig functioneel en effectief indien de Klant gebruik maakt van de noodzakelijke vooraf gespecificeerde hardware, (browser)software en telecommunicatiefaciliteiten. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om de nodige maatregelen te nemen die toegang tot de Diensten op het internet mogelijk maken.

4.1.5. De beschikbaarheids- en prestatiegarantie is niet van toepassing (i) tenzij de Klant een claim indient binnen dertig (30) dagen na de datum waarop u de non-conformiteit voor het eerst heeft opgemerkt, (ii) indien de non-conformiteit is veroorzaakt door misbruik, ongeoorloofde wijzigingen of producten, software, diensten of apparatuur van derden of (iii) op No-Charge Producten.

4.2. Beveiliging

4.2.1. Tribeloo verklaart en garandeert dat (i) haar netwerken, besturingssystemen, software, routers, databases en computersystemen voldoen aan en goed zijn geconfigureerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en naleving van de industriële normen en dat zij op de hoogte is van dergelijke toepasselijke industriële normen; (ii) zij commercieel redelijke procedures gebruikt om een back-up te maken van alle gegevens die in het kader van deze overeenkomst worden verwerkt; (iii) zij beveiligingsbeleid en -procedures implementeert ter bescherming van de gegevens die in het kader van deze overeenkomst worden verwerkt, welk beleid en deze procedures in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en naleving van de industriële normen. Tribeloo stelt de Klant in kennis van elke bekende of vermoede inbreuk op de beveiliging in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Tribeloo zal met de Klant samenwerken om elk materieel beveiligingsgebrek waarvan Tribeloo schriftelijk in kennis wordt gesteld, onmiddellijk te corrigeren.

4.2.2. De Klant begrijpt dat Tribeloo niet kan en niet garandeert dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van het internet of de Site of met behulp van de Diensten, vrij zijn van virussen of andere destructieve code. De Klant is verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan de specifieke eisen van de Klant voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten de Site voor eventuele reconstructie van verloren gegevens. Voor zover wettelijk toegestaan is Tribeloo niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat de computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal van de klant kan infecteren als gevolg van het gebruik door de klant van de website of enige diensten of items verkregen via de website of het downloaden door de klant van enig materiaal geplaatst op de website, of op een website gelinkt aan de website.

Het gebruik door de klant van de site, de diensten en onderliggende toepassingen, de inhoud ervan en alle diensten of items die via de site worden verkregen, gebeurt op eigen risico van de klant. De site, de diensten en onderliggende toepassingen, de inhoud ervan en alle diensten of items die via de site worden verkregen, worden geleverd op een "as is"- en "as available"-basis, zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders uiteengezet, geeft noch Tribeloo noch enige persoon verbonden aan Tribeloo enige garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de website. Zonder het voorgaande te beperken, verklaart of garandeert noch Tribeloo noch enige persoon verbonden aan Tribeloo dat de site, de diensten en onderliggende toepassingen, enige van hun inhoud, of enige diensten of items verkregen via de site nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos of ononderbroken zullen zijn, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd, dat onze site of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten, of dat de website of enige diensten of items verkregen via de website anderszins aan uw behoeften of verwachtingen zullen voldoen.

Wij en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en verklaringen van welke aard dan ook af, met inbegrip van elke garantie van niet-inbreuk, titel, geschiktheid voor een bepaald doel, functionaliteit of verkoopbaarheid, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of statutair. Zonder onze uitdrukkelijke verplichtingen in deze voorwaarden te beperken, garanderen wij niet dat uw gebruik van de cloudproducten ononderbroken of foutloos zal zijn, dat wij uw gegevens op juistheid zullen controleren of dat wij uw gegevens zonder verlies zullen bewaren of onderhouden. U begrijpt dat het gebruik van de cloudproducten noodzakelijkerwijs gepaard gaat met overdracht van uw gegevens via netwerken die wij niet bezitten, beheren of controleren, en wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die via dergelijke netwerken verloren gaan, gewijzigd, onderschept of opgeslagen worden. Wij kunnen niet garanderen dat onze beveiligingsprocedures foutloos zullen zijn, dat de overdracht van uw gegevens altijd veilig zal zijn of dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn onze beveiligingsmaatregelen of die van onze externe dienstverleners te omzeilen. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, onderbrekingen, dienststoringen of andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie of andere systemen die buiten onze redelijke controle vallen. U kunt andere wettelijke rechten hebben, maar de duur van wettelijk vereiste garanties, indien van toepassing, zal worden beperkt tot de kortste door de wet toegestane periode.

Voor zover de wet dit toestaat, wijst Tribeloo hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk en geschiktheid voor een bepaald doel. Het voorgaande heeft geen invloed op garanties die niet kunnen worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

4.3. Onderhoudbaarheid

4.3.1. Onderhoud en upgrades

4.3.1.1. Tribeloo zal regelmatig onderhoudswerkzaamheden en updates van de Diensten uitvoeren. Tribeloo wil ook graag innoveren en haar Diensten verbeteren. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Tribeloo in de toekomst nieuwe functies via de Diensten kan aanbieden of de vorm en aard van deze laatste op een niet-materiële manier kan wijzigen. Dergelijke nieuwe functies of gewijzigde Diensten zijn onderworpen aan deze Overeenkomst.

4.3.1.2. Tribeloo kan te allen tijde de toegang tot of het gebruik van de Diensten beperken voor zover dit nodig is voor onderhoud of om wijzigingen of verbeteringen aan de Diensten uit te voeren. Tribeloo streeft ernaar onderhoud en upgrades meestal in het weekend te plannen. Tribeloo zal de Klant ten minste 24 uur van tevoren informeren over gepland onderhoud dat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de Gebruikers. Downtime of andere dienstonderbrekingen veroorzaakt door gepland onderhoud geven de Klant geen recht op terugbetaling van Vergoedingen of andere compensatie van Tribeloo.

4.3.2. Ondersteuning

Tribeloo streeft ernaar om via haar klantenservice duidelijke en afdoende antwoorden te geven op vragen of opmerkingen van de Klant over zijn ervaring met de Diensten of de Site om bij te dragen aan de oplossing van een geconstateerd probleem met betrekking tot de toegang tot of het gebruik van de Diensten of de Site door de Klant. Vragen en opmerkingen dienen schriftelijk te worden ingediend via e-mail op support@tribeloo.com of via het daarvoor bestemde icoon wanneer de Klant is ingelogd.

5. Aanvaardbaar gebruik

5.1. Illegale activiteit

De Klant zal de Dienst alleen gebruiken en betreden in overeenstemming met de Overeenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten door zijn werknemers, managers, directeuren, aannemers, mandatarissen en elke andere Gebruiker die door de Klant is geautoriseerd.

5.2. Beveiliging

5.2.1. Het is de Klant niet toegestaan enige actie te ondernemen die de veiligheid of beveiliging van de Diensten, de Site of het gebruikte netwerk in gevaar kan brengen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verspreiden, downloaden, uploaden of verzenden van enig materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of enig ander schadelijk of schadelijk programma bevat dat inbreuk kan maken op de Diensten of de Site en de belangen van zowel Tribeloo als haar Klanten, Gebruikers en andere klanten. De Klant dient zich te onthouden van het verwerken van inhoud die de infrastructuur van de applicaties en de Site of hun goede werking kan belasten of verstoren.

5.2.2. Na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Tribeloo is de Klant gemachtigd om regelmatig kwetsbaarheidstests (geautomatiseerde scans) uit te voeren volgens overeengekomen instructies en procedures. De resultaten worden aan Tribeloo verstrekt om te trachten mogelijk geconstateerde kwetsbaarheden aan te pakken of te beperken.

5.2.3. De Klant stemt ermee in Tribeloo onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van het account van de Klant of de inloggegevens van de Klant en verbindt zich ertoe alle passende maatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen (bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de Klant zijn account aan het einde van elke sessie afsluit en dat de inloggegevens van de Klant adequaat worden beschermd).

5.3. Ongevraagde berichten

Het gebruik van de Dienst om ongevraagde en/of commerciële berichten tussen Gebruikers te versturen, zoals junkmail, spamming en kettingbrieven of het versturen van dreigberichten en andere storende berichten tussen Gebruikers is niet toegestaan.

6. Beheer van de inhoud

6.1. Ongepaste inhoud

6.1.1. De functionaliteit van een of meer van de Diensten stelt de Klant in staat inhoud toe te voegen aan de applicatie(s) die aan deze Diensten ten grondslag liggen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij en zijn Gebruikers kunnen toevoegen. De Klant zal geen Inhoud creëren, verzenden, weergeven of anderszins beschikbaar stellen die onwettig, schadelijk, beledigend, bedreigend, kwetsend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy of hatelijk is (met inbegrip van virussen, wormen en andere destructieve codes).

6.1.2. Tribeloo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken:

- Inhoud van de Klant te verwijderen of te weigeren te plaatsen.
- Elke actie te ondernemen met betrekking tot de inhoud van de klant die we nodig of passend achten naar eigen goeddunken van Tribeloo, inclusief als Tribeloo van mening is dat deze inhoud deze overeenkomst schendt, inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van een persoon of entiteit, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de diensten, de site of het publiek bedreigt, of aansprakelijkheid voor Tribeloo kan creëren.
- De identiteit van de Klant of andere informatie over de Klant bekendmaken aan derden die beweren dat door de Klant geplaatst materiaal hun rechten schendt, met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
- Passende juridische stappen ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijzing naar rechtshandhaving, voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Diensten of de Site.
- De toegang van de Klant tot alle of een deel van de Diensten of de Site beëindigen of opschorten wegens schending van deze Overeenkomst.

6.2. Hyperlinks

6.2.1. De functionaliteit van een of meer van de Diensten stelt de Klant in staat inhoud toe te voegen aan de applicatie(s) die aan deze Diensten ten grondslag liggen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij en zijn Gebruikers kunnen toevoegen. De Klant zal geen Inhoud creëren, verzenden, weergeven of anderszins beschikbaar stellen die onwettig, schadelijk, beledigend, bedreigend, kwetsend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy of hatelijk is (met inbegrip van virussen, wormen en andere destructieve codes).

6.2.2. Tribeloo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken:

- Inhoud van de Klant te verwijderen of te weigeren te plaatsen.
- Elke actie te ondernemen met betrekking tot de inhoud van de klant die we nodig of passend achten naar eigen goeddunken van Tribeloo, inclusief als Tribeloo van mening is dat deze inhoud deze overeenkomst schendt, inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van een persoon of entiteit, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de diensten, de site of het publiek bedreigt, of aansprakelijkheid voor Tribeloo kan creëren.
- De identiteit van de Klant of andere informatie over de Klant bekendmaken aan derden die beweren dat door de Klant geplaatst materiaal hun rechten schendt, met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
- Passende juridische stappen ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijzing naar rechtshandhaving, voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Diensten of de Site.
- De toegang van de Klant tot alle of een deel van de Diensten of de Site beëindigen of opschorten wegens schending van deze Overeenkomst.

6.3. Downloads

6.2.1. De functionaliteit van een of meer van de Diensten stelt de Klant in staat inhoud toe te voegen aan de applicatie(s) die aan deze Diensten ten grondslag liggen. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die hij en zijn Gebruikers kunnen toevoegen. De Klant zal geen Inhoud creëren, verzenden, weergeven of anderszins beschikbaar stellen die onwettig, schadelijk, beledigend, bedreigend, kwetsend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy of hatelijk is (met inbegrip van virussen, wormen en andere destructieve codes).

6.2.2. Tribeloo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken:

- Inhoud van de Klant te verwijderen of te weigeren te plaatsen.
- Elke actie te ondernemen met betrekking tot de inhoud van de klant die we nodig of passend achten naar eigen goeddunken van Tribeloo, inclusief als Tribeloo van mening is dat deze inhoud deze overeenkomst schendt, inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van een persoon of entiteit, de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de diensten, de site of het publiek bedreigt, of aansprakelijkheid voor Tribeloo kan creëren.
- De identiteit van de Klant of andere informatie over de Klant bekendmaken aan derden die beweren dat door de Klant geplaatst materiaal hun rechten schendt, met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
- Passende juridische stappen ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijzing naar rechtshandhaving, voor illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Diensten of de Site.
- De toegang van de Klant tot alle of een deel van de Diensten of de Site beëindigen of opschorten wegens schending van deze Overeenkomst.

7. Vergoedingen en betaling

7.1. Alle vergoedingen voor elk mogelijk Klantenabonnement worden op de Site vermeld. De vergoedingen worden vermeld in euro's, USD of GBP en zijn exclusief alle toepasselijke belastingen, rechten, heffingen en valutakoersverrekeningen, tenzij anders vermeld. De Klant stemt ermee in de toepasselijke vergoedingen en elke toepasselijke belasting of heffing te betalen die kan ontstaan met betrekking tot elk gebruik van de Diensten waartoe via de rekening van de Klant toegang wordt verkregen, met inbegrip van alle vergoedingen die voortvloeien uit onbevoegd gebruik.

7.2. De Klant begrijpt dat een Klantabonnement een maximale limiet kan bieden voor het gebruik van de Diensten in termen van het aantal Gebruikers en Hulpmiddelen, en verbindt zich ertoe de Diensten in overeenstemming met deze limieten te gebruiken. De Klant begrijpt dat een extra servicevergoeding verschuldigd is indien het aantal Gebruikers of Middelen per maand de limieten van het Klantabonnement overschrijdt. Tribeloo behoudt zich het recht voor om elke maand, op kosten van Tribeloo, een audit uit te voeren van het gebruik van de Diensten door de Klant om te bepalen of het gebruik van de Klant in overeenstemming is met de limieten van het Klantenabonnement. Indien uit een audit blijkt dat de Klant de toepasselijke limieten heeft overschreden, kan de Klant verplicht worden onmiddellijk een aanvullende vergoeding te betalen voor dit gebruik.

7.3. De Eerste Termijn van een Cliënt Abonnement is 1, 12 of 24 maanden. Indien de Klant kiest voor een maandabonnement, ontvangt de Klant elke maand aan het einde van de maand een factuur. Indien de Klant kiest voor een abonnement van 12 of 24 maanden, ontvangt de Klant een factuur voor een vooruitbetaling voor een periode van 12 of 24 maanden.

7.4. Het jaarlijkse abonnementsgeld omvat een korting van 10% ten opzichte van het maandelijkse abonnementsgeld. Indien de Klant kiest voor het jaarlijkse of tweejaarlijkse abonnement en zich wil abonneren op extra optie(s) of zijn abonnementsplan wil upgraden, zal Tribeloo een passende aanpassing van de vergoedingen op pro rata basis uitvoeren voor de periode tot het einde van de Eerste Termijn.

7.5. Tribeloo behoudt zich het recht voor om de op haar Site gepubliceerde tarieven aan te passen. Elke prijswijziging zal geen invloed hebben op bestaande abonnementen, maar zal alleen van toepassing zijn op nieuwe abonnementen. Indien een dergelijke wijziging zou leiden tot lagere prijzen of anderszins in het voordeel van de Klant werkt (maar niet indien de lagere prijzen het gevolg zijn van hogere overheidsheffingen of belastingen), kan de Klant verzoeken zijn verschuldigde tarieven aan te passen vanaf de datum van het verzoek van de Klant door een e-mail te sturen naar info@tribeloo.com. Een dergelijk verzoek leidt niet tot enige terugbetaling van een deel van de reeds betaalde vergoedingen voor een Abonnement van de Klant. Het kan wel leiden tot verlenging van het Cliënt Abonnement.

7.6. De levering van de Diensten is afhankelijk van de betaling door de Klant van alle aan de Diensten verbonden vergoedingen in overeenstemming met deze Overeenkomst. Elke laattijdige of gemiste betaling zal automatisch leiden tot opschorting van de account. Elke betwisting van een factuur moet binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Tribeloo worden meegedeeld.

Maandelijkse abonnementen kunnen alleen per creditcard worden betaald. Jaar- en tweejaarlijkse abonnementen zijn betaalbaar per creditcard of per overschrijving naar keuze van de Klant.

Facturen die via bankoverschrijving worden betaald, moeten binnen dertig (30) dagen na factuurdatum worden betaald (NET30). Elk bedrag dat onbetaald is gebleven op de vervaldag van de betaling zal automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele interest van 10% per jaar, berekend op dagbasis vanaf de vervaldag tot de datum van volledige betaling. De Klant is tevens een forfaitaire schadevergoeding voor verlies en administratieve kosten verschuldigd van 10%, met een forfaitair minimum van 50 EUR per factuur. Tribeloo kan de Klant ook de kosten aanrekenen die Tribeloo redelijkerwijs maakt in verband met eventuele incasso- of invorderingsinspanningen, overeenkomstig het toepasselijke recht.

8. Vertrouwelijke informatie

8.1. Met betrekking tot alle Vertrouwelijke Informatie die in het kader van deze Overeenkomst door een van beide partijen (de "Bekendmakende Partij") aan de andere partij (de "Ontvangende Partij") wordt bekendgemaakt, verstrekt of toegankelijk gemaakt, verbindt de Ontvangende Partij zich er jegens de Bekendmakende Partij toe:

8.1.1. de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te houden;

8.1.2. de Vertrouwelijke Informatie op een veilige en beveiligde plaats te bewaren met gebruikmaking van redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, vernietiging of verlies te voorkomen en de Vertrouwelijke Informatie te behandelen met ten minste dezelfde mate van zorgvuldigheid als wordt gebruikt voor haar Vertrouwelijke Informatie;

8. de Vertrouwelijke Informatie niet openbaar te maken.1.3. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bekendmakende Partij de Vertrouwelijke Informatie geheel of gedeeltelijk niet bekend te maken aan andere personen, met uitzondering van haar werknemers, agenten en onderaannemers die betrokken zijn bij de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Overeenkomst; en

8.1.4. de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken in verband met de uitoefening van haar rechten of de uitvoering van haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

8.2. "Vertrouwelijke informatie" betekent alle informatie van technische, financiële of commerciële aard of anderszins die op enigerlei wijze verband houdt met de activiteiten of zaken van de bekendmakende partij, welke informatie niet openbaar is en uitsluitend bekend wordt door de uitoefening van rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

8.3. Elke partij verbindt zich hierbij jegens de andere partij om al haar relevante werknemers, Gebruikers, agenten en onderaannemers bewust te maken van het vertrouwelijke karakter van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij en, zonder beperking van dit artikel 8, om alle stappen te nemen die naar het eigen goeddunken van de Ontvangende Partij van tijd tot tijd noodzakelijk worden geacht om de naleving van het bepaalde in dit artikel 8 door haar werknemers, Gebruikers, agenten en onderaannemers te waarborgen.

8.4. De bepalingen van artikel 8.1 tot en met 8.3 zijn niet van toepassing op informatie die:

8.4.1. algemeen bekend is of wordt, anders dan door schending van dit artikel 8; of

8.4.2. vóór de datum van ontvangst van de Bekendmakende Partij in het bezit is van de Ontvangende Partij zonder beperkingen ten aanzien van openbaarmaking; of

8.4.3. wordt ontvangen van een andere partij dan de ontvangende Partij.4.3. is ontvangen van een derde die deze rechtmatig heeft verkregen en die geen verplichting heeft om openbaarmaking te beperken; of

8.4.4. onafhankelijk is ontwikkeld zonder toegang tot Vertrouwelijke Informatie die toebehoort aan de Bekendmakende Partij.

8.5. Artikel 8 blijft onverminderd van kracht ondanks de beëindiging van deze Overeenkomst. Alle Vertrouwelijke Informatie, met inbegrip van de kopieën daarvan, is de uitsluitende eigendom van de Bekendmakende Partij en wordt op schriftelijk verzoek van de Bekendmakende Partij onverwijld aan de Bekendmakende Partij geretourneerd of vernietigd.

9. Intellectueel eigendom

9.1. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders uiteengezet, zijn de Diensten, de Site en elk van hun volledige inhoud, functies en functionaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de rangschikking daarvan) eigendom van Tribeloo, haar licentiegevers, of andere leveranciers van dergelijk materiaal en zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim en andere wetten inzake intellectuele eigendom of eigendomsrechten. De toegang tot of het gebruik van de Site of de Diensten impliceert geen overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant of een Gebruiker.

9.2. De Klant stemt ermee in de toepassingen die ten grondslag liggen aan de Diensten, geen Diensten of enig deel van de Site, of enig deel daarvan, niet te reproduceren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden, uit te zenden, commercieel te exploiteren, mee te delen, te verspreiden of op enigerlei wijze over te dragen of toe te wijzen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tribeloo. De Klant stemt er verder mee in dat hij de toepassingen die ten grondslag liggen aan een Dienst, een Dienst of een deel van de Site niet zal demonteren, decompileren, reverse engineeren, afgeleide werken creëren of anderszins wijzigen, behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en in overeenstemming met deze Overeenkomst.

9.3. De Klant verklaart en garandeert dat:

9.3.1 De Klant is eigenaar van of beheert alle rechten in en op de inhoud die is toegevoegd aan een applicatie met behulp van de Diensten en heeft het recht om de hierboven verleende licentie te verlenen aan Tribeloo en onze filialen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.

9.3.2 Alle inhoud van de Klant voldoet en zal voldoen aan deze Overeenkomst.

9.3.3 De Klant begrijpt en erkent dat de Klant verantwoordelijk is voor alle inhoud die hij of zijn Gebruikers indienen of bijdragen, en de Klant, niet Tribeloo, is volledig verantwoordelijk voor deze inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan. Tribeloo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke inhoud.

10. Eigendom van klantgegevens

10.1. De Klant blijft eigenaar van zijn persoonsgegevens en gebruikersinformatie (met inbegrip van dergelijke informatie verzameld met behulp van cookies of anderszins) die in het kader van het gebruik van de Diensten worden verstrekt ("Klantgegevens").

10.2. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst, behoudt Tribeloo zich het recht voor om geaggregeerde gebruiksgegevens van de Klant en statistieken samen te stellen en te gebruiken, en deze geaggregeerde statistieken openbaar te maken, zolang deze geen individuele Gebruiker of Klant beschrijven of identificeren.

10.3. De Klant verleent Tribeloo een wereldwijde, royalty-vrije, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om alle suggesties, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen of andere feedback die door de Klant en zijn Gebruikers worden verstrekt, te gebruiken of op te nemen in de Dienst.

11. Passiva

11.1. De Klant stemt ermee in Tribeloo, haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers en dienstverleners, en haar en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, prijzen, verliezen, kosten, uitgaven, of vergoedingen (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met de schending door de Klant of een van zijn Gebruikers van deze Algemene Voorwaarden of uw gebruik van de Diensten of de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inhoud die door de Klant of een van zijn Gebruikers is toegevoegd aan een onderliggende toepassing van de Diensten, elk gebruik van de inhoud, diensten en producten van de Site anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Algemene Voorwaarden of het gebruik door de Klant of een van zijn Gebruikers van informatie die van de Site is verkregen.

11.2. Tribeloo is niet aansprakelijk en wordt niet geacht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te schenden of in gebreke te blijven, voor zover de uitvoering van deze verplichtingen direct of indirect wordt vertraagd of verhinderd door overmacht. In een dergelijk geval is geen restitutie verschuldigd aan de Klant. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van hun verplichtingen jegens de Cliënt geheel of gedeeltelijk verhindert.

11.3. Tribeloo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de Klant of handelen of nalaten van derden. De Klant zal Tribeloo en haar werknemers, managers en bestuurders vrijwaren en schadeloos stellen voor alle vorderingen en schade die kunnen voortvloeien uit handelen of nalaten van de Klant.

11.4. In elk geval zal de aansprakelijkheid van Tribeloo voor schade die voortvloeit uit deze Overeenkomst, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins, beperkt zijn tot werkelijke, bewezen, directe schade en niet meer bedragen dan het nettobedrag dat de Klant aan Tribeloo heeft betaald voor de Diensten onder deze Overeenkomst gedurende de twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de oorzaak van de actie. In geen geval zal Tribeloo aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele, gevolg-, straf- of exemplarische schade of financiële verliezen, met inbegrip van het verlies van inkomsten, al dan niet voorzienbaar.

11.5. De aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 11.4 gelden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Zij zijn niet van toepassing in geval van fraude of opzettelijk wangedrag van Tribeloo.

12. Termijnen en beëindiging

12.1. Termijn en duur

12.1.1. De Overeenkomst treedt in werking op de datum van voltooiing van het registratieproces voor een Abonnement door de Klant, voor de door de Klant gekozen Eerste Termijn. Aan het einde van de Eerste Termijn en aan het einde van elke verlenging wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor dezelfde duur als de Eerste Termijn, tenzij een der Partijen op grond van 12.1.2. en 12.1.3. anders bepaalt.

12.1.2. Indien de Klant niet wenst dat de Overeenkomst met een nieuwe termijn wordt verlengd, stelt de Klant Tribeloo ten minste 15 dagen voor het einde van de Termijn op de hoogte van zijn beslissing om niet te verlengen. Indien voor het verstrijken van de Termijn geen bericht van de Klant wordt ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd voor een nieuwe termijn.

12.1.3. Indien Tribeloo niet wenst dat de Overeenkomst met een nieuwe termijn wordt verlengd, stuurt Tribeloo zestig (60) dagen voor het einde van de Termijn een kennisgeving van niet-verlenging aan de Klant. De Overeenkomst eindigt dan op de laatste dag van de Termijn.

12.2. Schorsing en beëindiging

12.2.1. Opschorting. Zonder het recht op beëindiging krachtens artikel 12.2.3 te beperken, heeft Tribeloo het recht om de toegang van de Klant tot de Dienst op te schorten in geval van een wezenlijke schending van deze Overeenkomst door de Klant. Tribeloo zal de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen van de redenen voor de opschorting. De Klant krijgt dertig (30) dagen de tijd om de schending op te heffen indien dit mogelijk is. Tijdens een opschorting kunnen er kosten blijven ontstaan, en Tribeloo kan de Klant na een opschorting van de Diensten van de Klant opnieuw kosten in rekening brengen. Eventuele herstelkosten moeten worden betaald voordat de Diensten kunnen worden hersteld.

12.2.2.Beëindiging wegens oorzaak. Tribeloo kan deze Overeenkomst per schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tussenkomst van een rechter en zonder enige aansprakelijkheid indien:

- De Klant een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst niet herstelt binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin de aard van de inbreuk wordt beschreven en waarin het voornemen wordt vermeld om deze Overeenkomst te beëindigen indien de inbreuk niet wordt hersteld;

- De Klant een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst pleegt die niet kan worden hersteld;

- De Klant pleegt kleine herhaalde inbreuken op deze Overeenkomst die leiden tot een onherstelbaar verlies van vertrouwen van Tribeloo;

- Tribeloo heeft een redelijk vermoeden van frauduleus, ongeautoriseerd, oneigenlijk of illegaal gebruik van de Diensten door de Klant.

- Een geval van overmacht dat langer dan negentig (90) dagen duurt.In het geval van Beëindiging wegens Oorzaak om een van de bovenstaande redenen, heeft de Klant geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling van betaalde vergoedingen.

12.2.3. Elke partij kan deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van een rechter, beëindigen indien de andere partij wordt onderworpen aan een liquidatie-, insolventie- of faillissementsprocedure, of een regeling treft of een akkoord of overdracht ten gunste van haar schuldeisers, of indien op de activa van de andere partij beslag wordt gelegd, of indien die andere partij vrijwillig (anders dan voor reconstructie of samenvoeging) of verplicht wordt geliquideerd of indien een curator of bewindvoerder wordt aangesteld over de activa van die andere partij, voor zover een dergelijke beëindiging is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

12.3. Gevolgen voor het einde van de overeenkomst

De account van de Klant wordt gedeactiveerd bij beëindiging of opschorting van deze Overeenkomst. Deactivering betekent dat de Dienst geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zal zijn en dat de Klant derhalve mogelijk geen toegang heeft tot de inhoud die hij heeft toegevoegd aan een applicatie die gebruik maakt van de Diensten. Deactivering betekent niet dat het account, en de bijbehorende inhoud, onmiddellijk en onherroepelijk wordt verwijderd. Tribeloo garandeert dat deze content beschikbaar blijft gedurende ten minste zestig (60) kalenderdagen na de dag van deactivering.

13. Privacy

Tribeloo (als Verwerker) zal persoonsgegevens verwerken namens de Klant (in zijn hoedanigheid van Controller). De Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste legitieme basis om de verwerkingsactiviteiten met betrekking tot hun werknemers, contractanten, bezoekers en Gebruikers onder deze Overeenkomst uit te voeren.De verwerking van persoonsgegevens door Tribeloo namens de Klant is onderworpen aan de Overeenkomst inzake gegevensbescherming die aan deze Algemene Voorwaarden is gehecht. Deze bijlage maakt integraal deel uit van de Overeenkomst.

14. Slotbepalingen

14.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

14.2. Behoudens de regels van de Verordening Brussel I (die voorziet in bijzondere bevoegdheidsregels) en andere soortgelijke toepasselijke wetten, zijn in de mate van het mogelijke uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel (België) bevoegd.

14.3 Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Klant en Tribeloo met betrekking tot het gebruik van de Diensten door de Klant en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de Klant en Tribeloo met betrekking tot het onderwerp hiervan. Partijen sluiten de toepassing van eventuele standaard inkoop- of andere voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk uit, ook indien deze op een later tijdstip aan Tribeloo zouden zijn meegedeeld en Tribeloo deze niet zou hebben geprotesteerd.

14.4 Indien een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar wordt geacht, wordt deze geacht te zijn afgescheiden van de Overeenkomst en laat dit de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverlet.Voor zover het toepasselijk recht dit toelaat, wordt de onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling zodanig gewijzigd dat de gemeenschappelijke bedoelingen van partijen zoals verwoord in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk worden benaderd.

14.5 Het is de Klant niet toegestaan zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

14.6 Een afstand van enig recht uit hoofde van deze Overeenkomst is alleen van kracht indien deze schriftelijk is gedaan en geldt alleen voor de partij tot wie de afstand is gericht en voor de omstandigheden waarvoor deze is gedaan.

14.7 Deze overeenkomst creëert geen agentschap, partnerschap of joint venture tussen de partijen.

14.8 Er zijn geen derde begunstigden van deze Overeenkomst.

14.9 Elke kennisgeving die op grond van deze Overeenkomst moet worden gedaan, moet worden bezorgd of per aangetekende post of e-mail worden verzonden: aan de Klant op het adres of e-mailadres dat bij de inschrijving is opgegeven, aan Tribeloo op het adres Kardinaal Mercierlaan 93, B-3001 Leuven, België of billing@tribeloo.comany

Algemene voorwaarden Privacybeleid